Speling R'form

Okay, I'll admit... this is becoming more of a language and less of a spelling convention. For example, the horrendous yet accurate lēngw'dj.

Vowels
Vowel IPA Example
Aa /æ/ bat
Āā /ɑ/ bot
Ee /ɛ/ bet
Ēē /e/ bait
Ii /ɪ/ bit
Īī /i/ beat
Oo /ʌ/ but
Ōō /o/ boat
Uu /ʊ/ boet
Ūū /u/ boot
' /ə~ʔ/ but*
* - unstressed
Digraphs
Digraph IPA Example
ai /ai/ I
ar /ɑɚ/ are
au /au/ ow
dr /ḏ͡ɹ̱˔/ draw
er /eɚ/ bear
ing /iŋ/ bing
ir /iɚ/ ear
oi /ɔi/ boy
ng /ŋ/ gong
ny /ɲ/ onion
or /ɔɚ/ ore
tr /ṯ͡ɹ̱̊˔/ tray
yu /ju/ you
Consonant IPA Example Exampl
Bb /b/ bog bāg
Cc /ʃ/ shock cāk
Dd1 /d/ dock dāk
Ðð /ð/ them ðem
Ff /f/ fog fāg
Gg /g/ gawk gāk
Hh /h/ hawk hāk
Jj /ʒ/ Jaques Jāk
Kk /k/ cog kāg
Ll2 /l/ lock lāk
Mm /m/ mock māk
Nn /n/ knock nāk
Pp /p/ pock pāk
Rr3 /ɹ/ rock rāk
Ss /s/ sock sāk
Tt4 /t/ talk tāk
Þþ /θ/ thick þik
Vv /v/ vogue vog
Ww /w/ walk wāk
Yy /j/ yawn yān
Zz /z/ zig zig
1 - also for /ɾ/.
2 - also for /lˤ/.
3 - also for /ɚ/.
4 - also for /ʔ/.